Грийн кюб хостел лого

Политика за личните данни

В хостел Green cube наше задължение е да опазим поверителността на личните Ви данни, в подкрепа на политика на откритост по отношение на начина на тяхното събиране, използване и оповестяване. Ние оценяваме оказаното ни доверие избирайки да посетите и използвате www.greencubehostel.com за Вашата онлайн резервация и следваме произтичащите от това ангажименти да пазим неприкосновеността на предоставената ни от Вас лична информация като се стремим строго да се придържаме към ЗЗЛД.

Настоящият документ, който подлежи на периодични актуализации, описва как използваме и обработваме личната Ви информация. Тук също ще намерите информация как да се свържете с нас, ако имате въпроси относно защитата на личните Ви данни, тяхната корекция или заличаване.

За целите на настоящата декларация за поверителност, „лични данни“ означава всяка индивидуализираща информация за конкретно лице.

Информация за нас:

„ГРИЙН КЮБ“ ООД с ЕИК: 204967019, със седалище и адрес на управление: гр. София, бул. Тотлебен 63, ет. 5 е-mail info@greencubehostel.com, е администратор и обработващ лични данни.

Какви лични данни събираме

По принцип можете да посещавате нашия сайт, без да оставяте никакви лични данни. Личните данни се събират, само ако ги предоставяте доброволно и могат да включват:

 • Информация за връзка (напр. имена, адрес, имейл адрес и телефон на лицето в качеството му на физическо лице), за да обработим и съхраним Вашата резервация
 • Доказателство за самоличност (напр. Документ за самоличност, когато това се изизсква по закон);
 • Финансова информация или данни за издаване на фактура (напр. номер и срок на валидност на кредитна карта и финансова история);

Използваме личните Ви данни, за да:

 • Можем да направим резервация и да я потвърдим;
 • Изпращане на персонализирани, интерактивни съобщения;
 • Предоставяне на навременни и надеждни услуги;
 • Предприемане на необходимите действия за администрирането на тези услуги;
 • Проучване, разработване, управление, защита и подобряване на качеството на предлаганите услуги;
 • Предоставяне на информация за нови продукти и услуги, към които бихте могли да проявите интерес;
 • Развитие и поддържане на отношенията и комуникацията ни с Вас;
 • Фактуриране на използваните продукти и услуги;
 • Събиране на задължения;
 • Оказване на съдействие при разследване на закононарушение; както и
 • Предприемане на действия в случай на извънредни обстоятелства, които застрашават живота, здравето или сигурността на лице.

Kартови данни и автентикационни данни

 • Ние нямаме достъп до Вашите картови данни, а само обслужващата Ви банка.
 • Ние нямаме достъп до Вашите автентикационни данни, а само банката издател на картата Ви.
 • Сигурността при въвеждане и пренос на картовите данни се осигурява чрез използване на SSL протокол за криптиране на връзката между Вашия компютър и платежната страница на обслужващата ни банка.
 • Автентичността на Вашата карта се проверява чрез въвеждането на код за сигурност (CVV2)
 • „ГРИЙН КЮБ“ ООД в качеството си на собственик на greencubehostel.com няма да изиска от Вас предоставянето на данни от кредитната Ви карта (включително тип, номер, CVCкод, валидност, име на картодържателя). Те ще бъдат изискани от банката в специална за целта онлайн форма за плащане.

Кога разкриваме лични данни

Освен ако не сме получили изричното Ви съгласие за това, не продаваме, предоставяме лиценз за ползване, търгуваме или отдаваме под наем личните Ви данни на трети страни. Хостел Green cube си запазва правото да разкрива лични данни пред трети страни, когато това се изисква по силата на закон, друг нормативен акт, заповед за претърсване или друго съдебно разпореждане или заповед.

Знание и съгласие

Събираме лични данни единствено ако клиентът ни предостави съгласието си за това. Обикновено искаме съгласие за последващо оповестяване на Ваши лични данни към момента на събирането им. В някои случаи, обаче, съгласие може да бъде поискано след като информацията вече е събрана, но преди нейното използване (напр, ако данните Ви ще бъдат ползвани за цел, която не е изрично упомената по-горе).

Формата на съгласие, която ни е необходима—независимо дали съгласието е изрично или по подразбиране — се определя от чувствителността на съответните лични данни и разумните очаквания на съответното лице в създалите се обстоятелства.

Можете да оттеглите предоставено съгласие по всяко време, при спазване на съответните законови и договорни ограничения, както и при предоставяне на предварително известие в разумен срок. Ако желаете да оттеглите съгласието си по всяко време, моля свържете се с нас на следния електонен адрес: info@greencubehostel.com.

Използването на наши продукти и услуги не е обвързано с условие за предоставяне на съгласие за събиране, използване или оповестяване на информация и данни, освен изрично посочените по-горе, и единствено за упоменатите легитимни цели, за които е била събрана информация.